نویسنده = �������� ������������ �������� ��������
زمانبندی مبتنی بر هزینه جریان‏‌های کاری با استفاده از ساختار جبری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 114-129

10.22052/scj.2021.242814.0

محمد جواد نجفی آرانی؛ سعید دوست علی