نویسنده = �������� ���������������� ����������1�� ����������