نویسنده = ������������ ������������
تولید خودکار یک سیستم چندعاملی برای مدیریت بحران به روش مدل‌رانده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 2-17

سمانه حسین دوست؛ طاهره آدم زاده؛ بهمن زمانی؛ افسانه فاطمی