نویسنده = ������������ ������ ������
خواص متریک و ترکیبیاتی مکعب‌های فیبوناتچی و لوکاس

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 78-100

خدیجه فتحعلیخانی؛ علی رضا اشرفی