نویسنده = ���������������� �������������� ����������
ارزیابی سیاست‌های زمان‌بندی در نسل چهارم شبکه‌های سلولی (LTE)

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 42-55

فاطمه جهانشاهی جواران؛ مهدیه قزوینی