نویسنده = ������������ �������� ��������
تخمین ارتفاع سطح ایستابی در روزهای مختلف سال با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی شعاعی- مطالعه-ی موردی: دشت بهبهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 82-93

سعید سلطانی محمدی؛ میثم لک؛ سجاد محمدی؛ محمد امین کربلا