نویسنده = اسدالله شاه بهرامی
مروری بر روش های تولید داده های آزمون در آزمون جهشی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 72-85

حسن فرزانه؛ سینا بخشایشی؛ رضا ابراهیمی آتانی؛ اسدالله شاه بهرامی