نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره

دوره 2، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 16-25

احمدرضا منتظرالقائم؛ محمد حسین یغمایی مقدم