کلیدواژه‌ها = نشست
ارائه یک الگوریتم بهبود یافته وب‌کاوی برای وب معنایی

دوره 5، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 2-13

سید امیر اصغری؛ مرتضی عنایتی؛ گلنوش عبایی؛ محمدرضا بینش مروستی