نویسنده = �������������� ������������������
مروری سیستماتیک بر مطالعات فدراسیون ابری از نقطه نظر صداقت

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 90-109

10.22052/scj.2022.246077.1047

علیرضا مهینی؛ امیرمسعود رحمانی؛ رضا برنگی