نویسنده = ������������ �������� ��������
یک روش تطبیق‌پذیر نهان‌نگاری داده در ویدئوهای فشرده شده با استاندارد HEVC

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 72-83

10.22052/scj.2021.242817.0

زهرا بهرامی اصل؛ محمدرضا رمضان پور؛ ریحانه خورسند