نویسنده = ������������������������� ��������
ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد

دوره 2، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 52-61

سمیه نوازی؛ عباس رسول زادگان