نویسنده = ���������� ������������
طراحی کنترل کننده فازی مود لغزشی برای پارک هوشمند اتومبیل

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 36-49

علیرضا فرجی؛ ملیحه آبانی آرانی